Ekonomi

Resmi İstatistik Programı için istatistik üretecek kurumların çalışma esasları belirlendi.

Resmi İstatistik Programı kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen ve üretilmesi planlanan resmi istatistiklerin üretimi, yürütülmesi ve yayımlanmasına ilişkin çalışma usul ve esasları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan “Resmi İstatistik Programının Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Resmi İstatistik Programı kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bahislere ilişkin üretilen ve üretilmesi planlanan resmi istatistiklerin üretimi, yürütülmesi, yayımlanması ve uyumlaştırılmasına yönelik çalışma şekli ve esasları tüm kurumlarca belirlendi. ve Türk İstatistik Sistemi içindeki kuruluşlar.

Buna göre, Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar ile bunların yetkilileri, belirtilen resmi istatistik ilkelerine uymakla yükümlü olacaklardır.

Resmi istatistikler TÜİK ve programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilecek, yayımlanacak ve dağıtılacaktır. Kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin resmi istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak konusundaki görev ve yetkileri programda açıkça belirtilir.

Bu kurum ve kuruluşlar, talep edildiğinde toplanan verileri TÜİK Başkanlığına sunacaklardır. Cumhurbaşkanlığı, kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen resmi istatistikleri de yayımlayabilecek ve dağıtabilecektir.

Oluşturulan Resmi İstatistik Programı çalışma kümeleri, uluslararası standartlara uygun olarak ihtiyaç duyulan ve planlanan resmi istatistikleri üretecektir. Küme, resmi istatistiklerdeki veri kalitesinin artırılması ve üretilen resmi istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışacak.

Çalışma kümeleri, programda yer alan veya alınması planlanan konularda istatistik üretmek ve yayımlamakla yükümlü ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Cumhurbaşkanlığı birimleri veya kurum ve kuruluşlarının yazılı teklifi üzerine TÜİK Başkanının (Kurul Başkanı) onayı ile kümeler oluşturulur. Çalışma kümeleri, programda yer alan ve üretilen resmi istatistikler için yılda en az bir kez, üretilmesi planlanan istatistikler ve çalışmalar için yılda en az 3 kez toplanacaktır.

Grubun lideri ve üyeleri, görevlerinin bir parçası olarak öğrendikleri ve elde ettikleri örtülü bilgilere ilişkin örtülü kararlara uyacaktır. Çalışma grubu lideri, grubun görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden komite liderine karşı sorumlu olacaktır.

programın hazırlanması

Resmi İstatistik Programı, TÜİK Başkanlığı ile uyumlu olarak Türk İstatistik Sistemindeki tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla program ve eylem planı çalışma kümelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda beşer yıllık dönemler için farklı şekilde hazırlanacaktır.

Program hazırlık çalışmalarında öncelikle programda yer alacak konular belirlenecektir. Çalışma grupları tarafından hazırlanan taslak program, kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Başkanlıkça İstatistik Kurulu’na sunulacak.

Taslak program, yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında oy çokluğu ile karara bağlanır. Program, Kurulun istişari görüşleri alındıktan sonra Başkanlığa sunulacaktır. Program, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ilgili Program yılı başında 5 yıl süreyle yürürlüğe girecektir. Programın yürütülmesinden Başkanlık sorumlu olacaktır.

Programın izlenmesi

Başkanlıkça, program kapsamındaki kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmelerini izlemek ve değerlendirmek üzere her yıl Programın uygulanmasına ilişkin yıllık düzenli izleme raporları hazırlanacak, Kurula sunulacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Her yılın Mart ayında bir önceki yılın izleme ve değerlendirmelerini içeren yıllık izleme raporu hazırlanacaktır.

Yıllık izleme raporunda, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği ve eksikliklerin giderilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.

Programa dahil olan kurum ve kuruluşlar, programın devri için programda değişiklik taleplerini en geç o yılın 15 Eylül tarihine kadar Başkanlığa iletirler. Programda yapılacak değişiklikler Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Resmi İstatistik Programı çerçevesinde üretilen istatistiklerin ulusal kalite unsurlarına uygunluğu “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlkeleri ve Standartları” doğrultusunda ödenecektir. İstatistikte kalite değerlendirme çalışmaları Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecektir.

Uluslararası Bilgi Dağıtım Sistemi (UVGS) ile kurum ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara bilgi göndermesi, hangi kurum ve kuruluşların hangi uluslararası kuruluşlara ne zaman ve ne tür bilgiler gönderdiğinin takibi ve raporlanması sağlanacaktır.

Kurum ve kuruluşlar, bir sonraki yıl uluslararası kuruluşlara gönderilmesi planlanan verilere ilişkin bilgileri, her yıl Aralık ayında Başkanlıkça talep edilen uygun sistem ve araçlar aracılığıyla Başkanlığa bildireceklerdir.

Program kapsamındaki uyum, izleme, takip ve uluslararası bilgi aktarım süreçleri Resmi İstatistik Programı Uyum, İzleme ve İzleme Platformu (RİPİZ) üzerinden yürütülecektir. ??????

tonyahaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu